Čovjek koji neće polagati račun na Sudnjem danu

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je spomenuo da se Allah, tebareke ve te’ala, smije. Slušaj pažljivo, kako bi mogao uraditi ono što voli Allah, azze ve dželle: “Smije se čovjeku koji ustane u hladnoj noći iz svoje postelje, pa se abdesti i onda počne klanjati. Tada Uzvišeni Allah kaže Svojim melecima: “Šta je navelo ovog Mog roba da uradi to što je uradio?” Oni kažu: “Gospodaru naš, nada u ono što je kod Tebe, i bojazan od onog što je kod Tebe (Tvoja kazna). ” Tada Uzvišeni kaže: “Dao sam mu ono čemu se nada, i sačuvao sam ga od onoga čega se boji.

Pazi sada, slijedi veliko iznenađenje! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Kada se tvoj Gospodar nasmije čovjeku na ovom svijetu, onda taj čovjek neće polagati račun na Sudnjem danu.” Tako ti Allaha, šta više tražiš? Kako da čovjek ne bude zadivljen s ovakvim Gospodarom?


__________________________

OCJENA OVOG HADISA: Neki učenjaci ocijenili su ga vjerodostojnim, dok imam Darekutni, rhm, smatra da je kao mevkuf ispravnije, tj. kao riječi Ibn Mes’uda, radijallahu anhu, a ne kao riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ako bi prihvatili da je stav imama Darekutnija ispravniji, opet, ashab  Ibn Mes’ud, takvo nešto ne može reći od sebe iz glave.

Read more...

POUČNA PRIČA: ČOVJEK KOJI JE UMRO U DŽENNETU

Bejheki prenosi u Šu’ab el-Imanu da je Ebu Sa’id el-Hudri, r.a., ispričao: „Poslanik, s.a.v.s., je predvodio dženazu i kada su prolazili pored jednog mezara upitao je: Čiji je ovo mezar? Ashabi mu odgovoriše: To je mezar tog i tog iz Abesinije (Etiopija).

Nakon toga, Poslanik, s.a.v.s., reče: La illahe illaAllah, prešao je iz Allahovog neba i zemlje u Njegovu zemlju iz koje je stvoren. (El-Albani je ovaj hadis ocijenio hasenom u Es-Silsilah es-Sahih)

Imam ‘Abdurrezzak, Allah mu se smilovao, prenosi u svom el-Musnaafu da je Ibn Abbas, Allah bio s njim zadovoljan, rekao: „Svaka osoba će biti ukopana u zemlji od koje je stvorena“.

Elementi  Zemlje od koje te stvoreni su isti oni elementi Zemlje u koju ste se vratili.

Dopustite mi da vam ispričam priču o Alžircu pod imenom Buhari koji je umro u  džennetskoj bašči.

Da bi se došlo do Svete Revde- Džennetske bašče, koja se prostire između drevne, iako još uvijek djelimično postojeće kuće poslanika Muhammeda, s.a.v.s., i njegovog minbera, potrebno je puno upornosti, strpljenja i šansi. Hiljade osoba čeka u redu kako bi dobilo priliku da klanja u blagoslovljenoj Revdi. Svi s dobrim razlogom.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Prostor između moje kuće i moje minbere je jedna od džennetskih bašči a moja minbera je u mom havdu. (Buhari, 1196, Muslim 1391)

Većina onih koji dođu do Revde žele klanjati dva rekata namaza, a neki namjeravaju da to urade, prema historijskim dokazama na konkretnim mjestima i kod određenog stuba.

Jezid ibn Ebi’ Ubejd kaže: Dolazio sam sa Seleme ibn el-Akva’om i mi bismo klanjali pored stupa pored mushafa (op. prev. Stub Mushafa je nazvan tim imenom zato što je pored njega stajao sanduk sa Mushafom koji je prepisan u vrijeme Osmana, r.a.) tj. u Revdi. Rekao sam: O Ebu Muslime,  vidim da voliš da klanjaš pored ovog stupa! On mi reče: Vidio sam da je Poslanik, s.a.v.s., volio klanjati ovdje. (Buhari, 502; Muslim, 509)

Mogućnost da se klanja u Revdi na petak je još manja, budući da je najbolji dan, privlači veliki broj mještana kao i iz okolnih gradova, da ne spominjemo neprestani protok stranaca koji posjećuju Medinu, odazivajući se tako na poziv koji se proteže od Poslanika, s.a.v.s.

On, s.a.v.s., nam je rekao: Sedla se ne pritežu (tj. ne kreće se na put) osim radi (posjete) tri džamije: Mesdžidul-harama, Mesdžidul-Aksaa i radi moje džamije. (Buhari, 1189; Muslim, 1397)

Svi hrle do Voljenog! Svako, domaći i stranci, traže olakšanje na sedždi u blizini gdje je Mustafa, s.a.v.s., živio svoje slavno poslanstvo.

On, s.a.v.s.,je rekao: Namaz u mojoj džamiji bolji je od hiljadu namaza koji se obave u drugim džamijama, osim Mesdžidul-harama.  (Buhari, 1190; Muslim, 1394)

1000 namaza. 1000 džuma- namaza. 1000!

U dva sata ujutro ja sam počašćen da budem u Medini, da dođem do Bab Džibrila (vrata meleka Džibrila) i klanjam dva rekata čim uočim slobodan prostor gdje nikog neću uznemiravati. Iako su neki zaboravili, svetost Medine je osnovna.

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: Medina je harem (sveta), pa ko počini u njoj zlo ili pruži zaštitu zločincu, prokletstvo Allaha, meleka i cijelog čovječanstva je nad njim. Allah neće primiti od njega bilo kakvo obavezno ili dobrovoljno djelo od njega na Sudnjem danu. (Buhari, 1867; Musliim, 1370.)

Onda krenem prema Revdi od pozadi krećući se naprijed najbolje što mogu, bez da se očešem o nečija ramena ili da prođem ispred nekoga ko klanja. Iako je gotovo četiri sata prije sabah namaza, mesdžid je prilično pun. U ovo doba noći, Revda nije obično podijeljena kao što je to tokom ostatka dana. Ukoliko dođete ovako rano moguće je pronaći mjesto uz minimalno ometanje drugih.

Volim da klanjam pored stupa Aiše, r.a.

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.vs., rekao: U džamiji, prema ovom stubu ima jedno mjesto, kada bi ljudi znali za njega, izvlačili bi žrijeb da klanjaju na njemu. Kod Aiše je tada bila grupa potomaka ashaba i muhadžira, pa rekoše: Majko vjernika, gdje je to mjesto? Ona ih je ignorisala, te su oni ostali još malo vremena, pa izašli, a ostao je Abdullah b. Zubejr, te oni rekoše: Ona će njemu kazati na kojem je mjestu, pa ostanite u džamiji i gledajte gdje će on klanjati. On je nakon nekog vremena izašao i klanjao iza stuba prema kome je klanjao njegov sin Amir b. Abdullah b. Zubejr. To je stub koji se zove stub kar’a.

Potrebno je sat vremena koji izgleda znatno duže da bih konačno stigao do Revde i mog omiljenog mjesta.

Klanjam i dopuštam drugima da klanjaju i smjenjujemo se, ali ja ostajem na svom omiljenom mjestu. Nakon sabaha, Revda je puna onih koji su unutra već sat vremena, sve do izlaska Sunca.

Nakon sabaha,  veliki broj njih u Revdi otkrije da ne mogu klanjati dok Sunce u potpunosti se ne izađe. Neki izaberu da izađu, a Revda postaje milija.

Oko 10 minuta nakon sabah-namaza, srednjovječni čovjek, obučen u tradicionalnu alžirsku/marokansku odjeću kolabirao je u gužvi ljudi koji su nastojali poselamiti Poslanika, s.a.v.s., kod Zlatnh vrata. Odluka je donešena da je najbolje mjesto da se oporavi u sada mirnoj Revdi.

Kada su ga unijeli, svi smo pretpostavili da će ostati nekoliko minuta prije nego što se hitna pomoć pobrine za njega. Njegov mlađi brat je izgledao nervozno. Otišao sam i sjeo pored njega. Nasmiješio sam se rekao: „InšaAllah, sve će biti u redu“. Rekao mi je da se njegov brat zove Buhari.

On je čovjek za koga biste po vanjskom izgledu, greškom, pretpostavili da je nevažan, zbog odsustva svake svjetovne oznake i kraljevskih povlastica.

Prišao sam mu i pitao službenike da mi dozvole da se pobrinem za njega. Masirao sam mu grudi kako bih vidio da li ima ikakve reakcije, kada sam primijetio da mu srce ne kuca niti da diše. Iskoristio sam telefonsko svijetlo kako bih vidio da li su mu zjenice proširene.  Doktor iz Maroka, koji je također bio u Revdi i koji je odsjeo u mom hotelu, došao je da pomogne. Pružali smo osnovnu zdravstvenu njegu pokušavajući da oživimo Buharija. Pokušavali smo oko deset minuta.

Bilo je tiho. Neobjašnjivo, mirno. Zvuk hiljade prigušenih dova. Svi smo prepoznali vrline, inšAllah, Buharija. Oni izvan Revde gledali su u njega nadajući se sličnom kraju, kao što smo svi mi unutra dovili jedni za druge. Iskreno, bilo je to kao kad voda izlijeva iz plovila. Njegova duša je bila svijetla, jednostavna i tečna.

Sati koje su drugi proveli čekajući da dođu u Revdu bili su zaobiđeni.

Prolaženje kroz gužvu kako bi se pronašlo mjesto je zaobiđeno.

Čovjek koji je doputovao iz Alžira, nije mogao naći prostor u er-Revdi i klanjao izvan na mermeru, kako mi je to njegov brat rekao, je unešen unutra od strane službenih stražara.

Čovjek kojeg bi većina nas smatrala običnim hodočasnikom, bio je počasni gost Allaha, inšAllah.

Čovjek koji je čitav svoj život proveo daleko i koji je bio u posjeti Medini po prvi put je spušten, kako bi ispustio svoj posljednji udisaj, na ne više od 10 metara od odmorišta Poslanika Muhammeda, s.a.v.s.

Malo prije 7 sati ujutro, na mubarek dan džume, Buhari je udahnuo posljednji put, dok je ležao u Revdi Resullalaha, s.a.v.s.

Zatvorio sam njegove oči i dovio za njega, iako sam u svom srcu želio da je ova mubarek duša mogla doviti za mene prije nego što je otišao sa ovog svijeta.

Buhari, rahimehullah, je kasnije toga dana, nakon džuma-namaza, pokopan u el- Baki’ mezarju koje se nalazi u blizini Poslanikovog mesdžida.

Buhari je napravljen od Medine i u Medinu je vraćen.

Allahu moj, dozvoli mi da susretnem Buharija, Alžirca, u Džennetul Firdevsu, Allahume Amin.

 

Read more...

Kur'an i nauka: Da li je čovjek stvoren od zemlje?

Da li je čovjek stvoren od zemlje?

Uzvišeni Allah kaže:

”Jedan od dokaza Njegovih je to što vas od zemlje stvara, i odjednom vas, ljudi svuda ima razasutih.” (Er-Rum; 20.)

”On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar tvoj je kadar sve.” (El-Furkan; 54.)

U prvom ajetu navodi se da je čovjek stvoren od zemlje, dok se u drugom eksplicitno ukazuje na stvaranje čovjeka od vode. Također, Uzvišeni Allah kaže: ”Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili…” (El- Mu’minun; 12.)

Dakle, stvaramo ga od prašine pomješane sa vodom. U citiranim ajetima vrlo jasno se oslikava da je čovjekova konstrukcija stvorena od zemlje i njenih minerala, ili preciznije, od biti zemlje, kako se navodi u Bejdavijevom tefsiru. Što podrazumijeva bit-suština zemlje i kakva je njena veza sa sastavom čovječijeg tijela, pogledajmo u onome što slijedi:

Kada bismo analizirali od čega se sastoji čovjekovo tijelo, odnosno elemente od kojih je čovjek stvoren, uvidjeli bismo da nalikuje malom rudniku, zato što u oblikovanju njegove konstrukcije učestvuje 21 elemenat i to na slijedeći način:

1. Kisik (O) i vodik (H), u obliku vode zauzimaju 65-70% tjelesne težine.

2. Ugljik (C), vodik (H) i kisik (O) formiraju osnovu organskog sastava u vidu šećera i masti, proteina, vitamina, hormona i kiselina;

3. Suha tvari, koje se mogu podijeliti na slijedeće:
– šest tvari u znatnijem procentu: hlor (CI), sumpor (S), fosfor (P), magnezijum (Mg), kalij (K), natrij (Na), i formiraju 60-80% suhih tvari u tijelu;

– šest tvari u manjem procentu: željezo (Fe), bakar (Cu), jod (I), kobalt (Co), cink (Zn), molibden (Mo);

– šest tvari u neznatnom procentu: flor (F), aluminijum (Al), bor (B), selen (Se), kadmijum (Cd), krom (Cr).

Prvo: u osnovi cjelokupna materija čovjeka formirana je od vode. Čovjek inače ne može živjeti duže od četiri dana bez vode uprkos tome što se može prilagoditi suhoći. Ovo se također odnosi i na sva živa stvorenja.

Uzvišeni Allah kaže: ”Zar ne znaju nevjernici da su nebesa i Zemlja bili jedna cjelina, pa smo ih Mi raskomadali, i da Mi od vode sve živo stvaramo? I zar neće vjerovati?” (El-Enbija; 30.)

Drugo: svi navedeni elementi od kojih je stvoren čovjek nalaze se u zemlji, mada nije uvjet da se svaki element u zemlji mora nalaziti u čovjekovom tijelu, jer se u zemlji nalazi više od 100 elemenata, dok je u čovjekovom tijelu do sada otkriven 21 elemenat. Zato Uzvišeni Allah kaže, kako smo već naveli: ”Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili…”

Autor: doktor Abdulfetah Muhammed Tajre, profesor na Medicinskom fakultetu Kairskog univerziteta

Za Akos.ba pripremio: Nedim Botić

Read more...
Subscribe to this RSS feed