Junaci prihvataju islam

 

Svevišnji Allah osnažio je islam podarivši da neki kurejšijski velikodostojnici, poput Hamze b. Abdulmuttaliba i Omera b. Hattaba, radijallahu anhuma, između ostalih, prigrle Allahovu vjeru, tako da su muslimani postali jači i ponosniji, a samim tim i zaštićeniji nego što su bili do tada.

 

Rascjepljenje Mjeseca

Uzvišeni je Allah Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, prije svega kao vječito čudo i trajnu mudžizu, podario Kur’an kojim je izazvao i ljude i džine, pozivajući ih da napišu i donesu nešto slično njemu. Pored te trajne mudžize, Allah je Svome Poslaniku darovao i mnoge druge mudžize i znakove koji su nedvojbeno potvrdili istinitost njegovog poslanstva, a jedna od njih jeste i velika kosmička mudžiza poznata kao rascjepljenje Mjeseca, o kojoj je Uzvišeni Allah kazao: “Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! A oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: ‘Čarolija neprestana!’” (El-Kamer, 1–2). Enes, radijallahu anhu, kazuje: “Stanovnici Meke tražili su od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da im pokaže neki vidljiv i sasvim očigledan dokaz, pa im je pokazao Mjesec koji se raspolutio.” (Buhari, 4867, i Muslim, 2802)

Izolacija

Plemena Kurejš i Kinana postigli su zajednički sporazum kojim su porodicu Benu Hašim stavili u potpunu izolaciju, te su zabranili svaki vid društvenih i ekonomskih odnosa s njima, poput sklapanja braka i kupoprodaje. Ovaj bojkot, nastao na temelju tog nepravednog sporazuma, ostao je na snazi skoro tri godine. U tom periodu muslimani i članovi porodice Benu Hašim bili su u toliko teškoj situaciji da su ponekad, zbog gladi i neimaštine, bili prinuđeni jesti lišće. (Buhari, 1590, i Muslim, 1314)

Smrt Ebu Taliba

U desetoj godini po poslanstvu umro je Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, zaštitnik i pomagač, njegov amidža Ebu Talib, kojeg su i kurejšijski idolopoklonici izuzetno cijenili i poštovali. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ulagao je krajnje napore da svome amidži za života ukaže na Pravi put, međutim, on je, i pored toga, ostao idolopoklonik i u tom je stanju i umro, o čemu je Uzvišeni Allah objavio: “Ti, doista, ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš da uputiš – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće…” (El-Kasas, 56). (Buhari, 4772, i Muslim, 24)

Smrt Hatidže

Nakon smrti dragog amidže, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, u istoj godini ostaje i bez voljene supruge Hatidže. Njena smrt teško je pogodila Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, a taj događaj bio je jedan od najtežih i najbolnijih u njegovom životu. Imajući u vidu da ju je puno volio i da je ona ostavila izuzetno upečatljiv trag u njegovom životu, mnogo je za njom tugovao. (Buhari, 3896)

Sklapanje braka sa Sevdom

Vrla i plemenita ashabijka Sevda bint Zem’a, radijallahu anha, prva je žena kojom se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oženio nakon Hatidžine smrti (Taberani, 80). Sevda je majka vjernika koja je kasnije, nakon što je ostarjela, svoju noć na koju je imala pravo da u njoj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, boravi kod nje, prepustila Aiši, radijallahu anha, želeći se time umiliti Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i zadobiti još više njegove ljubavi i pažnje. (Buhari, 2593)

Odlazak u Taif

Desete godine po poslanstvu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odlazi u Taif s namjerom da pronađe nekoga van Meke ko će povjerovati u njegovo poslanstvo i pružiti mu podršku. Međutim, u Taifu su mu idolopoklonici priredili neprijatno iznenađenje: žestoko su ga napali i izvrijeđali, i doživio je veliku patnju i bol. (Buhari, 3231, i Muslim, 1795)

Najmilostiviji čovjek

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bez ikakve sumnje, bio je najmilostiviji, najblaži, najplemenitiji i najdobrostiviji čovjek, što se najbolje pokazalo kada se tužan i zabrinut iz Taifa vraćao u Meku. Naime, tada mu je Uzvišeni Allah poslao Meleka brdā, koji mu reče: “Ako želiš, ja ću na njih ova dva brda strovaliti?”, a on odgovori: “Ne, jer ja se nadam da će Allah iz njihovog potomstva izvesti one koji će samo Njega, Jednog i Jedinog, obožavati, i koji Mu nikoga ravnim neće smatrati.” (Buhari, 3231, i Muslim, 1795)

Istinu je rekao Svevišnji Allah: “A tebe smo (Muhammede) samo kao milost svjetovima poslali!” (El-Enbija, 107)

Poziv arapskim plemenima

Ni nakon događaja u Taifu, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, nije odustao od pozivanja u islam. Obilazio je ljude po pijacama i mjestima na kojima su se okupljali, a pogotovo je bio aktivan u periodu hadža kada su mnoga arapska plemena dolazila u Meku. Obraćao im se riječima: “Hoće li me neko od vas odvesti do svojih saplemenika? Kurejšije su me uistinu spriječili u namjeri da ljudima dostavim govor svoga Gospodara.” (Ebu Davud, 4734, Tirmizi, 2925, Nesai, Es-Sunenul-kubra, 7680, i Ibn Madža, 201)

Prvi susret sa stanovnicima Medine

Jedanaeste godine po poslanstvu započelo je novo razdoblje poslaničke misije. Te godine, koja se smatra početkom širenja svjetla islama i van granica Meke, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, susreo se sa šestericom ljudi iz Medine, kojima je predstavio islam i njegove postulate, proučio mi neke odlomke iz Kur’ana, nakon čega oni povjerovaše da je on Allahov poslanik, te se sretni i zadovoljni vratiše nazad u Medinu. (Taberani, 849)

Vjenčanje s Aišom

U mjesecu ševvalu jedanaeste godine po poslanstvu, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, sklopio je brak sa Ebu Bekrovom kćerkom Aišom, radijallaha anhuma, međutim, s njom nije stupio u bračni odnos sve do preseljenja u Medinu, prve godine po Hidžri. (Buhari, 3896, i Muslim, 1422)

Iz knjige: Upoznaj Poslanika u nekoliko minuta

Autor: Dr. Nasir b. Musfir el-Kureši ez-Zehrani

Prijevod: Amir Durmić

Minber.ba

 
Read more...

Dvadeset kratkih zanimljivosti o islamu

• Najistinitiji snovi su oni koji se usniju pred samu zoru, jer je to period kada se na zemaljsko nebo spušta naš Gospodar

• Koja žena zatraži od muža razvod braka bez (valjanog) razloga, njoj je zabranjen miris Dženneta

• Čovjek koji uđe u svoju kuću sa selamom je pod Allahovom zaštitom, a na njega i njegove ukućane spusti se bereket (zbog upućenog selama)

• Dirhem (srebrnjak) od kamate kojim će se čovjek okoristiti znajući da je od kamate, kod Allaha je gori (po veličini grijeha) od trideset i šest činjenja zinaluka (bluda)

• Ukoliko musliman drugom muslimanu dva puta dadne pozajmicu, računa mu se kao da mu je jednom (isti iznos) dao kao sadaku

• čovjek neće ništa radi Allaha ostaviti (haram stvar), a da mu Allah ono što je ostavio neće zamijeniti nečim što je bolje i vrjednije od toga

• Allah, tebareke ve te‘ala, neće kazniti one koji stalno traže oprosta od Njega, govoreći: “Estagfirullah!”

• Kada bi nebesa i Zemlja, sa svim što je između njih, bili gvožđe, a čovjek izgovorio: LA ILAHE ILLALLAH – (ove riječi) probile bi sve to gvožđe sve dok ne bi doprle do Uzvišenog Allaha!

• Nema namaza u prisustvu hrane (kada je čovjek gladan-prvo jesti) , niti kada čovjek trpi malu ili veliku nuždu

• Ko se lijepo abdesti i prouči: ‘Ešhedu en la ilahe ille-l-Lahu vahdehu la šerike lehu ve ešhedu enne Muhammeden abdu-hu ve resulu-hu’ budu mu otvorena sva džennetska vrata.

• Ko spolno opći sa ženom dok ima menstruaciju, ili spolno opći sa ženom u analni otvor, ili ode vraču, taj je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu

• Sadaka poništava loša djela kao što voda gasi vatru

• Melek koji piše loša djela podigne svoje pero šest sati (tj. nezapisuje šest sati) grijeh ili pogrešku koju uradi rob musliman, ocekujući ća ce čovjek pokajati za to djelo

• Ko u toku dana kaže sto puta ‘subhanallahi ve bi hamdihi’, bit će mu oprošteni grijesi, pa makar ih bilo koliko morske pjene

• Istihara-namaz je namaz koji čovjek može klanjati samo za svoju potrebu (ne može klanjati nekom drugom, niti njemu može neko drugi klanjati ovaj namaz).

• Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, da će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će Ga odakle se i ne nada

• Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze

• Četiri riječi su najljepše Allahu i one su iz Kur’ana, bez obzira kojom od njih započeo: subhanallah, vel-hamdulillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekber

• Ko klanja sabah-namaz, on je pod Allahovom zaštitom

• Na mezaru nije dozvoljeno izgradnja nadgrobnih spomenika i stavljanje slike umrle osobe – ovo je u suprotnosti sa duhom islama i njegovim naučavanjem

 

Read more...

Položaj lijepog ponašanja u islamu

  1. To je jedan od najbitnijih ciljeva poslanstva Muhammeda, Allah mu mir i spas darovao.

Uzvišeni kaže: On je neukima poslao Poslanika, jednog između njih, da im ajete Njegove kazuje i da ih očisti. (El-Džumu’a, 2.). Allah, kao blagodat, ističe da je poslao Svog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, da ih poduči Kur’anu i da ih pročisti. Pročišćenje je u značenju čišćenja srca od širka i negativnih moralnih osobina; varanja i zavisti, čišćenja riječi i postupaka od svega što je negativno. Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, jasno kazuje: “Poslan sam kako bih upotpunio plemenite moralne osobine.” (El-Bejheki, 21301). Jedan od najbitnijih uzroka poslanstva je uzdizanje i oplemenjivanje pojedinca i zajednice

  1. Ahlak je temeljni dio vjere i uvjerenja

Upotpunjenje ahlaka je jedan od najbitnijih ciljeva poslanstva Vjerovjesnika, Allah mu mir i spas darovao.

Kada je Allahov Poslanik , Allah mu mir i spas darovao, bio upitan: “Koji je vjernik najboljeg vjerovanja?” Odgovorio je: “Onaj koji ima najljepši ahlak.” (Et-Tirmizi, 1162 i Ebu Davud, 4682).

Uzvišeni Allah vjeru-iman naziva čestitošću, pa kaže: Nije čestitost u tome da okrećete lica svoja prema istoku i zapadu; čestiti su oni koji vjeruju u Allaha i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike. (El-Bekara, 177.).

El-Birr – čestitost je jedinstveno ime za sve vrste dobra, bilo da se radi o ahlaku, riječima ili djelima. Stoga je Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao: “Birr je lijep ahlak.” (Muslim, 2553).

Još je to očitije u riječima Poslanika, Allah mu mir i spas darovao: “Iman je šezdeset i nekoliko ogranaka; najbolji je riječi: la ilahe illellah – nema boga osim Allaha, a najmanji je ukloniti smetnju sa puta. A i stid je ogranak imana.” (Muslim, 35).

  1. Ahlak je vezan za sve vrste ibadeta – robovanja

Nećeš vidjeti da Allah naređuje neki ibadet a da ne ukazuje i na moralni plod tog ibadeta ili njegov uticaj na pojedinca i zajednicu. Primjeri ovome su mnogobrojni, od kojih su:

Namaz: …i obavljaj molitvu, molitva, zaista, odvraća od razvrata i od svega što je ružno. (El-Ankebut, 45.).

Zekat: Uzmi od dobara njihovih zekat, da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš. (Et-Tevba, 103.). I mada je suština zekata dobročinstvo ljudima i samilost prema njima, on isto tako pročišćava duh od svih negativnih moralnih osobina. Post: Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. (El-Bekara, 183.).

Cilj je takvaluk – svijest o Allahu kroz izvršavanje Njegovih naredbi i izbjegavanje Njegovih zabrana. Zbog toga Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Ko ne ostavi lažan govor i postupanje, Allah nema nikakve potrebe za tim da ostavi hranu i piće.” (El-Buhari, 1804).

Na koga post ne ostavi traga, na njegov duh i ponašanje sa ljudima, taj nije ostvario cilj posta.

  1. Velika nagrada i obilne blagodati koje je Allah pripravio za lijep ahlak

Dokazi o tome su mnogobrojni iz Kur’ana i Sunneta a od toga je:

  • To je najteže djelo na Sudnjem danu koje će se vagati

Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Nema ništa što će biti stavljeno na vagu a da će biti teže od lijepog ahlaka. Imaoc lijepog ahlaka će imati stepen stalnog postača i klanjača.” (Et-Tirmizi, 2003).

  • Lijep ahlak je jedan od najvećih uzroka ulaska u Džennet:

Vjerovjesnik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Ono zbog čega će najviše ljudi ući u Džennet je takvaluk i lijep ahlak.” (Et-Tirmizi, 2004 i Ibn Madže, 4246).

  • Imalac lijepog ahlaka će imati najbliže mjesto Allahovom Poslaniku, Allah mu mir i spas darovao, na Kijametskom danu:

Kao što kaže Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Najdraži i najbliži mjestom na Kijametskom danu, od vas, bit će mi onaj ko bude imao najljepši ahlak.” (Et-Tirmizi, 2018).

  • Imalac lijepog ahlaka će imati najbolji položaj u Džennetu, što garantuje Poslanik, Allah mu mir i spas darovao:

Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, kaže: “Tvrdim i garantujem kuću u okrajku Dženneta onom ko ostavi raspravu makar bio u pravu, kuću u centru Dženneta onom ko ostavi laž makar i u šali, i kuću u najboljem dijelu Dženneta onom ko bude imao lijep ahlak.” (Ebu Davud, 4800.).

Lijep ahlak je jedno od najcjenjenijih djela kod Allaha i čovjeku omogućava sreću i blagostanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Read more...
Subscribe to this RSS feed