Medžlis IZ Livno: Realiziran projekat o kladionicama za mlade Featured

Medžlis IZ Livno: Realiziran projekat o kladionicama za mlade

Naime, Islamska zajednica u BiH je izvršila analizu potreba mladih od 13 do 30 godina i došla je do zaključka da se radi o izuzetno ranjivoj populaciji koja ima veliki broj problema i potreba. U okviru plana rada Ureda za vjerska pitanja, definirani su prioriteti, a jedan od glavnih ciljeva jeste da se mlade usmjeri prema univerzalnim vrijednostima u društvu i da im se ukaže na štetnost negativnih ponašanja kao što su bolesti ovisnosti, nasilje i svi vidovi ekstremizma. 

Danas su kladionice vrlo zastupljene i kod nas u društvu i vrlo često su pune posjetitelja svih uzrasta koji troše enormnu svotu novca na klađenje. Posebno naglašavamo da su maloljetnici (djeca) na žalost redovni gosti, koji umjesto užine, sve češće na odmoru uplaćuju listiće u kladionicama koje se nalaze u blizini njihovih škola, fakulteta pa i džamija. Oni time postaju najranjivija grupa koja nekad nije ni svjesna da odrasta u kladionicama, i to na žalost sa svojim roditeljima, starijom braćom i sestrama, prijateljima, rođacima isl.

Shodno tome, Medžlis IZ Livno je prva institucija u Livnu koja je problemu kladionica pristupila sistemski, ponudivši vrijedan projekat: Usmjeravanje i educiranje 30 omladinaca od 13-19 godina o opasnosti ovisnosti o klađenju, uključivši u isti direktno grupu od tridiseset mladih, koji su se kroz istraživanje susreli ili trebali susresti sa ovim, za društvo i porodicu vrlo prisutnim problemom. Rijaset IZ u BiH, Uprava za vjerske poslove i Odjel za rad s mektebom i omladinom su podržali ovaj projekat stavljajući svoje resusrse na raspolaganje.
Ovim projektom, za koji je najzaslužnija muallima Šejla Mujić Kevrić, cilj je bio da se ciljana grupa od trideset mladih bošnjačke narodnosti, u dobi od 13 do 19 godina upozna sa stanjem na području Livna glede broja kladionica, njihove rasprostranjenosti, strukture i obima onih koji se klade: “Vi kao “probrana” i educirana grupa, svjesna problema svojih vršnjaka obavezna je djelovati u društvu i podizati svijest građanstva i razvijati timski rad među vama i međusobno upoznavanje.'' – istakla je muallima Šejla u svome obraćanju omladini. U nastavku ćemo hronološki prezentirati kako se realizirao pomenuti projekat u Livnu.
Predavanje i radionica
Nakon što su delegirani učesnici projekta, na početku projekta održano je predavanje i radionica o pogubnosti kladionica, njihovoj rasprostranjenosti u našim gradovima, sve većim pomjeranjem dobne granice maloljetnika koji posjećuju kladionice. Predavanje je bilo bazirano najvećim dijelom na informacijama do kojih je istraživanjem došao prof. Harun Pašalić, a koje je na vrlo interesantan način održao Mahir ef. Kevrić. Zatim je uslijedila radionica, gdje su učenici podijeljeni u tri grupe po deset, u kojima su odradili radionicu o negativnim i pozitivnim aspektima klađenja za mlade.
Nakon ovog dijela koji je protekao u radnoj atmosferi, izvršena je podjela u timove. Učesnici projekta su bili podijeljeni u tri grupe, a svaka grupa je imala jednog efendiju kao koordinatora. Zelenim timom koordinirao je Edin ef. Jašarević, a činili su ga: Edin Burkić, Amar Burkić, Ajna Hodžić (vođa grupe), Lejla Borić, Isak Sitnić, Amar Cero, Sabina Pekić, Anisa Mušić, Maida Džumhur. Žuti tim predvodio je Edin ef. Alić, a činili su ga: Minela Zrno (vođa grupe), Adem Kokanović, Aldin Vidimlić, Alen Baljak, Almir Pekić, Armin Klinac, Dino Krivić, Ida Palić, Selma Halapić i Mirso Brkić. Rozi tim vodio je Mahir ef. Kevrić, a čini su ga: Anesa Hozo, Lamija Musić, Armin Murga, Alem Baljak, Abdullah Hadžić, Sean Maksić, Zerina Salihagić – vođa tima.
Koordinatorica projektne ideje, ali i realizacije bila je Šejla Mujić Kevrić, koja je ovim angažmanom dala vrijedan doprinos u tematiziranju i problematiziranju fenomena kladionica.
U kontekstu ovog projekta još jedan detalj je vrijedan pažnje. Naime, 29.04.2016. u sklopu redovne javne tribine MIZ Livno, gost predavač je bio hfz. Ammar Bašić, odgajatelj GHB medrese u Sarajevu. U sklopu njegove posjete Livnu i učešću na javnoj tribini koju organizira MIZ Livna, održana je radionica sa omladinom i učesnicima projekta na kojoj je hfz. Bašić govorio o fenomenu igara na sreću, kocke i kladionica i odnosu vjernika prema istim u kontekstu kur'anskih ajeta. Pozvao je prisutne da se odupru ovoj pošasti modernog doba i da se posvete islamu te da drugima ukazuju na problem kladionica i igara na sreću.
Rad na terenu – istraživački dio
Zatim je na red došao rad na terenu koji je trajao mjesec dana i predstavlja bazu istraživačkog dijela projekta. Svaki tim je dobio napisane zadatke svojih aktivnosti, lične formulare koje su redovno slali vođi svog tima, a ovaj opet koordinatoru svog tima ispred Medžlisa.
Prvi tim ili zeleni tim je imao zadatak da istraži brojnost kladionica na području grada Livna bilježeći na isprintani plan grada nazive kladionica, ulicu, klasificirajući kladionice posebno one koje su smještene u blizini škola i vjerskih objekata. Drugi tim ili žuti tim je imao zadatak da istraže koji uzrast posjetitelja najviše posjećuju kladionice, koliko su uočili djece od 7-12 godina i s kim u pratnji su gosti kladionica. Dalje, oni su trebali uočiti koji je dio dana najfrekventniji, te da li su posjetioci češće muškarci ili žene itd. Uz sve pomenuto, svaki član grupe imao je zadatak da obavi po dva individualna razgovora sa potencijalnim maloljetnikom koji odlazi u kladionicu. Treći tim ili rozi tim je kao zadatak proveo anketu među pedeset učenika od 7. do 9. razreda u dvije osnovne škole na području grada Livna i pedeset učenika od 1. do 4. razreda u tri srednje škole na području grada Livna bošnjačke narodnosti. U tome su im pomogli vjeroučitelji, koji su osigurali da na času vjeronauke zainteresovani ispune ankete i time doprinesu realizaciji projekta.
Evaluacija rezultata
U prostorijama džamije Ćurčinica, 23.05.2016., sa početkom u 18:00 h, obilježen je završetak projekta prezentiranjem terenskog (istraživačkog) rada. U nastavku ćemo prezentirati samo neke od rezultata njihova istraživanja:
Zeleni tim: Na području grada Livna nalazi se 30 kladionica, od kojih se 14 kladionica nalazi u blizini vjerskih objekata, a 18 kladionica nalazi se u blizini škole, a 4 kladionice nalaze se u blizini vrtića. Dalje, većina ispitanih misli da su igre na sreću gubljenje vremena i da izazivaju ovisnost, te smatraju da mladi najviše posjećuju kladionice. Također većina ispitanih smatra da je to haram (zabranjeno) i većina njih ima nekog u porodici ko igra igre na sreću.
Žuti tim: U promatranom periodu, u pet kladionica je ušlo 947 osoba različite dobi i spola (cca.190 osoba po kladionici). Ukoliko pretpostavimo da u svaku kladionicu u tretiranom periodu uđe otprilike 190 osoba, a u Livnu je 30 kladionica, dobije se brojka od 5.700 osoba. Radno vrijeme kladionica je 12 sati, dakle ako u 45 minuta uđe cca. 15 osoba, to je 240 osoba po danu, odnosno 7.200 mjesečno po kladionici, što bi za 30 kladionica značilo 216.000 osoba! Prosjek novaca utrošenih na kladionici po dolasku jedne osobe je 3.00 KM, što znači da Livnjaci mjesečno izdvajaju 648.000 KM. Najviše kladioničara su osobe mlađe od 30 godina što ukazuje na ovaj ogromni problem današnjice koji postaje sve veći.
Rozi tim:
Anketa je bila sa zatvorenog tipa pitanja (Da/Ne i multiple choice), a anketirano je ukupno 100 učenika. Na osnovu provedenog anketiranja među 100 učenika Bošnjaka od 7 razreda osnovne škole do 4 razreda srednje škole, postaje jasnije da problem ovisnosti o klađenju nije drastično izražen, jer je 14% anketiranih aktivno u kladionicama, ali svakako predstavlja potencijalnu opasnost za omladinu koja u trenutnom društvenom okruženju ne nalazi zadovoljenje svih materijalnih potrebe te se može vrlo lahko okrenuti ovom poroku.
Nadalje, primjećen je ozbiljan problem religioznosti kod mladih gdje je čak 16% anketiranih iskazalo da se ne smatraju religioznim. Veliki problem predstavlja okruženje u kome se djeca nalaze. Naime, 34% anketiranih ima nekoga u porodici da igra igre na sreću a 37% nekoga ko igra sportski kladionicu. Na osnovu anketa može se zaključiti da u kladionice ne odlaze isključivo loši učenici već je podjednako zastupljeno među svima.
Komisiju za ocjenjivanje timova i njihovih rezultata činili su to kao predsjednik, glavni imam MIZ Livno, Dževad ef. Hadžić, i dva člana: muallima Dženita Mušinbegović i Adis ef. Sultanović. Komisija je imala vrlo težak zadatak da odredi najbolji tim.
Nakon veoma zanimljivih izlaganja timova, pobijedio je žuti tim, čiji su članovi uz dobro odrađen posao imali i dodatnu dozu rizika u svome zadatku, budući da su redovno u naznačenom intervalu, pratili ispred kladionica posjećenost istih. Nakon proglašenja najboljih, uručene su vrijedne novčane nagrade za sve učesnaike projekta i certifikati za volonterski rad kao nagrada za učešće u istraživačkom projektu, koji treba poslužiti kao motivacija za buduća istraživanja. Pobjednički tim je bio nagrađen sa dodatnom nagradom, kupon-bonom po svojoj želji u jednom trgovačkom centru.
Umjesto epiloga
Iznimno je važno da je ovim projektom educirano trideset mladih volontera koji će biti naša snaga na terenu, koji će kroz projektne aktivnosti povećati svijest o ovom problemu i rezultate vlastitih istraživanja prenositi na druge. Educirani volonteri, ako Bog da, nastavljaju projekat tako što će napraviti edukaciju u svojim razredima na odjeljenskoj zajednici, ili u mektepskoj grupi, ili na planski organiziranom druženju za mlade, kako bi znanje koje su stekli i informacije do kojih su istraživanjem došli prenijeli na drugu djecu. Također je u planu da se rezultati istraživanja predstavljaju široj društvenoj zajednici kako bi se ista informisala o svim aspektima fenomena kladionica u vremenu u kojem živimo, a nadamo se preventnivno. Na koncu, zahvaljujemo se na svesrdnoj podršci čelnika MIZ Livna, Rijaseta Islamske zajednica u BiH, Ureda za vjerske poslove, i Odjela za rad s mektebom i omladinom. Također se nadamo da će rezultati ovog projekta biti motivirajući za sve koji se zalažu za pozitivne vrijednosti u društvu, da otpočnu ili pak ustraju u svojim aktivnostima naređivanja dobra, a zabranjivanja lošega.

Last modified onSubota, 20 Avgust 2016 16:58
back to top